Những Kỳ Tích Vãng Sanh ở Đông Thiên Mục Sơn


Đạo tràng niệm Phật Đông Thiên Mục Sơn được hòa thượng thượng Tịnh hạ Không tán thán là đạo tràng tu học như lý, như pháp. Nơi đây đã đưa tiễn rất nhiều người về Tây Phương Cực Lạc. Có người đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, nằm kiết tường mà vãng sanh. Có người thân tâm không chút ưu não, nói nói cười cười mà vãng sanh. Cũng có những người  lâm chung hiện tướng bệnh niệm Phật được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Dưới đây là một số thành tích vãng sanh đã được ghi hình tại Đông Thiên Mục Sơn:

1.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Trương Thái Hòa

2.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Lưu Lệ Châu

3.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Đồng Nghi Phấn

4.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Dương Hải Thúy

5.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Tôn Ái Cúc

6.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Ngụy Diễm Hằng

7.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Hồ Hiểu Tùng

8.  Chuyện vãng sanh của cư sỹ Thôi Tinh Lâm

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓