Những Bài Kệ Ngắn – Nhiều Tác Giả


Tây Phương màu đẹp bảo liên đài
Trong tịnh sáng tươi một đóa khai
Xanh đỏ trắng vàng phô sắc diệu
Tầm tâm chỉ nguyện thấy Như Lai

Khảy ngón kim kiều bước đến mau
Ai rằng Cực Lạc cách xa nào ?
Di Đà cười mỉm tay vàng đón
Khen ở Ta Bà giới hạnh cao !

Thích Phật An

Nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn
Ta bà đau khổ lắm thương tan
Người ơi! xin hãy mau suy gẩm
Niệm Phật mau đi kẻo lở làng.

Thích Trí Tịnh

Tây phương quê cũ sớm quay về
Hơi thở mạng người chớ trể mê !
Kiếp tạm có chừng nên quý tiếc
Đừng cho lỡ bước lạc sơn khê.

Nhất Nguyên Đại Sư

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác