Mười Hạng Người Khi Lâm Chung Không Thể Niệm Phật


01. Khó gặp bạn lành nên không người khuyên niệm.
02. Bệnh khổ buộc thân không rảnh rổi để niệm Phật.
03. Trúng phong cứng miệng nói không ra tiếng.
04. Cuồng loạn nói không ra tiếng.
05. Thình lình gặp tai nạn nước lửa.
06. Thoạt bị hùm sói ăn thịt.
07. Bị bạn ác phá hoại lòng tin.
08. Hôn mê mà chết.
09. Thoạt chết giữa quân trận.
10 Từ nơi chổ cao té xuống.

TRÍCH TRONG SÁCH LUẬN QUẦN NGHI

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác