Ngũ Khoa Tịnh Độ


Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

1. Tam Phúc

Phúc báu nhân thiên
Hiếu dưỡng phụ mẫu
Phụng sự sư trưởng
Từ tâm bất sát
Tu thập thiện nghiệp

Phúc báu nhị thừa (tiểu thừa)
Thọ trì tam quy
Giữ gìn cấm giới
Không phạm oai nghi

Phúc báu đại thừa
Phát Bồ Đề tâm
Thâm tín nhân quả
Đọc tụng Kinh điển đại thừa
Khuyến tấn hành giả

2. Lục Hoà Kỉnh

Kiến hòa đồng giải
Thân hòa đồng trụ
Giới hòa đồng tu
Khẩu hoà vô tranh
Ý hòa đồng duyệt
Lợi hòa đồng quân

3. Tam Học

Giới
Định
Huệ

4. Lục Độ

Bố thí
Trì giới
Nhẫn nhục
Tinh tấn
Thiền định
Trí tuệ

5. Thập Đại Nguyện Vương Của Phổ Hiền Bồ Tát

Lễ kính chư Phật
Xưng tán Như Lai
Quảng tu cúng dường
Sám hối nghiệp chướng
Tùy hỷ công đức
Thỉnh chuyển pháp luân
Thỉnh Phật trụ thế
Thường tùy Phật học
Tùy thuận chúng sanh
Phổ giai hồi hướng

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓