Niệm Phật Lớn Tiếng Có Mười Điều Lợi


01. Trừ được buồn ngủ
02. Thiên ma kinh sợ
03. Tiếng vang khắp mười phương
04. Tam đồ dứt khổ
05. Tiếng bên ngoài chẳng lọt vào
06. Tâm chẳng tán loạn
07. Dũng mảnh tinh tấn
08. Chư Phật hoan hỉ
09. Tam muội hiện tiền
10. Vãng sanh Tịnh Độ

THEO KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác