Niệm Phật Vãng Sanh Có 30 Điều Lợi


01. Diệt trừ tội lỗi.
02. Công đức vô biên.
03. Được sự thù thắng trong pháp của chư Phật.
04. Chư Phật đồng thanh chứng minh.
05. Chư Phật đồng hộ niệm.
06. Chư Phật trong mười phương đồng khuyên tín niệm.
07. Bao nhiêu bệnh tật do niệm Phật đều được tiêu trừ.
08. Lúc sắp lâm chung tâm không điên đảo.
09. Một pháp niệm Phật thâu nhiếp mười pháp.
10. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn.
11. Dùng công phu ích mà được vãng sanh tịnh độ.
12. Hóa sanh trong đài hoa.
13. Thân sắc vàng rực.
14. Mạng sống lâu dài.
15. Sống mãi không chết.
16. Thân có ánh sáng.
17. Đủ ba mươi hai tướng.
18. Được sáu thần thông.
19. Được vô sanh pháp nhẫn.
20. Thường thấy chư Phật.
21. Làm bạn với chư Bồ Tát.
22. Hương hoa âm nhạc sáu thời cúng dường.
23. Y phục, thức ăn tự nhiên đầy đủ.
24. Tự nhiên tiến thẳng đến giác ngộ.
25. Thường được trẻ mãi không già.
26. Thường được mạnh khoẻ không bệnh.
27. Không bị đoạ vào ba đường ác.
28. Thọ sanh tự tại.
29. Ngày đêm sáu thời thường nghe diệu pháp.
30. Trụ nơi bậc bất thối.

HOÀ THƯỢNG THIỆN ĐẠO

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓