Pháp Niệm Phật Có 23 Điều Lợi


THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ
Theo A Xà Lê Thiện Đạo Tập

01. Diệt trừ tội chướng sâu nặng.
02. Ánh sáng nhiếp thọ.
03. Phật A Di Đà hộ niệm.
04. Bồ Tát thầm gia bị.
05. Chư Phật bảo hộ.
06. Bát bộ phòng vệ.
07. Báo vật công đức tích tụ.
08. Đa văn trí tuệ.
09. Không thối chuyển nơi Bồ Đề.
10. Thấy Phật A Di Đà.
11. Cảm Thánh chúng đều tiếp rước.
12. Từ quang chiếu rọi.
13. Bạn lành Thánh chúng đồng khen ngợi.
14. Bạn lành Thánh chúng đồng tiếp rước.
15. Thần thông bay trên hư không.
16. Sắc thân thù thắng.
17. Mạng sống lâu dài.
18. Được sanh nơi thù thắng.
19. Tận mắt gặp Thánh chúng.
20. Chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn.
21. Trải qua phụng sự và được Phật thọ ký.
22. Cúng dường mười phương.
23. Trở về cõi nước mình được Đà La Ni.

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác