Sám Phát Nguyện


Một lòng mệt mỏi không nài,
Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa.
Cha lành vốn thiệt Di Đà,
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con.
Thấm sâu ơn Phật hằng còn,
Tôi nay chánh niệm lòng son một bề,
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương.
Phật xưa lời thệ tỏ tường,
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh.
Thệ rằng: Ai phát lòng thành,
Nước ta báu vật để dành các ngươi,
Thiện nam tín nữ mỗi người
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra.
Ta không rước ở nước ta,
Thệ không thành Phật chắc là không sai.
Bởi vì tin tưởng Như Lai
Có duyên tưởng Phật sống dai không cùng
Lời thề biển rộng mênh mông,
Nhờ nương Đức Phật thoát vòng trần lao.
Tội mòn như đá mài dao,
Phước lành thêm lớn càng cao càng dày.
Cầu cho khi thác biết ngày,
Biết giờ, biết khắc biết rày tánh linh
Cầu cho bịnh khổ khỏi mình,
Lòng không triều mến chuyện tình thế gian.
Cầu cho thần thức nhẹ nhàng,
In như thiền định trở hoàn tánh xưa.
Đài vàng tay Phật bưng chờ
Các vị Bồ Tát bây giờ đứng trông.
Rước con Phật đã nên đông
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây
Xem trong cõi Phật tốt thay
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần,
Hội này thấy Phật chân thân.
Đặng nghe Pháp nhiệm tinh thần sáng trưng.
Quyết tu độ chúng phàm nhân.
Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài.
Phật thệ chắc chắn không sai,
Cầu về Tịnh độ ai ai tin lòng,
Nguyện về Tịnh độ một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình,
Hoa nở rồi biết tánh linh,
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓