Bốn Loại Tịnh Độ


Nói Đến Tịnh Độ Thì Có 4 Loại Khác Nhau:

1. Phàm Thánh Đồng Cư Độ:
Đây là nói cõi Phật có chư Phật, Bồ Tát, A La Hán, và phàm phu cùng ở chung, như thế giới diệu hỷ của Đức Phật bất động, tuy là rất mầu nhiệm nhưng vẫn còn có phàm phu có tham, sân, si ở.

2. Phương Tiện Thánh Cư Độ:
Là cõi mà các vị Bồ Tát trong Tam Hiền Thập Thánh chứng cảm ứng theo sự tu chứng mà ứng hiện. Phương Tiện Thánh Cư Độ không có Phàm Phu mà chỉ thuần là Thánh Hiền. Đây không phải là một thế giới riêng biệt nào cả mà là cảnh giới tu chứng của các vị Thánh ấy mà thôi.

3. Thật Báo Trang Nghiêm Độ:

Thật Báo Trang Nghiêm Độ Có 2 Loại Khác Nhau:

a. Tự Thọ Dụng Thật Báo Trang Nghiêm Độ:
Đây là chổ của Tự Thọ Dụng Báo Thân Phật, là cảnh giới tự chứng của Phật mà chỉ có Phật mới chứng biết. Tự Thọ Dụng Độ tức là cõi cùng khắp Pháp giới không có tướng sai biệt. Tự Thọ Dụng Báo Thân Phật thì thường trụ biến khắp

b. Tha Thọ Dụng Thật Báo Trang Nghiêm Độ:
Đây là chổ của Tha Thọ Dụng Báo Thân Phật ở, là cõi Tịnh Độ do chư Phật hóa hiện để độ chư Bồ Tát trong hàng Thập Địa. Bậc sơ địa thì thấy theo bậc sơ địa, Nhị Địa thì thấy theo bậc Nhị Địa dần dần tăng lên cho đến bậc Thập Địa.

4. Thường Quang Tịch Độ:
Không có tướng cảnh giới, không có nơi chốn vì không có tướng đối đãi. Thường Quang Tịch Độ là nói tự tánh Pháp thân của chư Phật.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓