Kinh Vô Lượng Thọ


Tựa: Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Giọng tụng: Đ.Đ. Thích Thường Tín & Đại chúng
Địa điểm: Chùa Phật Tổ
Ngày thâu:

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Tải về:
1. Phẩm 01-24
2. Phẩm 25-48

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓