Cực Lạc Thế Giới Có 20 Thứ Thù Thắng


01. Vàng ròng làm đất, bảy báu làm ao. Mạng lưới, hàng cây, lan can, lầu các đều do bảy loại báu làm thành.
02. Trong cõi nước không có nỗi khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
03. Chúng sinh được sinh về đều hóa sinh từ hoa sen trong ao bảy báu.
04. Thân thể sắc vàng, đầy đủ ba mươi hai tướng hảo.
05. Nơi thân có ánh sáng che át cả mặt trời, mặt trăng.
06. Sống lâu vô lượng, mãi mãi không có nỗi khổ của già, bệnh, chết.
07. Y phục và thức ăn tùy ý tự nhiên hóa hiện.
08. Tận mắt thấy Phật, nghe thuyết Diệu pháp.
09. Cùng các bậc Thượng thiện nhân chung ở một nơi.
10. Không có lời nói dâm dục và nữ sắc
11. Không có hận thù đối nghịch.
12. Không có ma quân, ngoại đạo.
13. Không có hàng Nhị thừa, nếu có thì đều hồi tâm hướng về Đại thừa.
14. Gió thổi, nước reo, chim hót đều tuyên Diệu pháp.
15. Trăm ngàn Thiên nhạc ngày đêm thường tấu vang.
16. Thần thông đầy đủ.
17. Hay đến khắp thế giới trong mười phương cúng dường tất cả chư Phật chỉ trong thời gian một bữa ăn.
18. Chư Phật hộ niệm.
19. Vừa sinh về cõi nước kia liền vào bậc Bất thối chuyển.
20. Chỉ trong một đời được thành Phật.

Trích trong Tịnh Từ Yếu Ngữ
Đại Sư Nguyên Hiền

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓