Tịnh Tu Tiệp Yếu – Hán Văn


Cư sĩ Hạ Liên Cư soạn

Lời Nói Đầu

Một pháp Tịnh tông dễ hành, khó tin. Nếu chẳng nghiên cứu biển giáo, sẽ chẳng thể nào hiểu được đôi chút bến bờ. Tuy kinh Hoa Nghiêm lấy mười nguyện để dẫn về, ngài Thiên Thân dùng năm phép niệm làm cửa [để vào], kẻ học hỏi nông cạn đời Mạt Pháp chẳng dễ gì tiến nhập. Ắt cần phải đọc kỹ Đại kinh (Vô Lượng Thọ Kinh) thì mới biết đại lược cương yếu. Nhưng người tu Tịnh nghiệp hiện thời, phần lớn chỉ trì Tiểu Bổn (A Di Đà Kinh), đối với Tiểu Bổn lại chỉ trì bản Tần dịch[1]. Người có thể trì bản Đường dịch[2], tụng Đại kinh thật chẳng dễ thấy. Do vậy, người tự xưng tu tập Tịnh nghiệp thì lắm, kẻ trọn đủ tín sâu nguyện thiết lại hiếm hoi! Tín nguyện chưa sâu, mà muốn được thọ dụng chân thật cũng chẳng khó lắm ư?

Năm Canh Thìn (1940), trong khi bị bệnh, tôi phát nguyện kính cẩn biên tập kinh văn, thuận theo ý chư Tổ để tạo thành khóa tụng đơn giản, ngõ hầu dẫn dắt hàng sơ cơ dựa trên ba nghiệp cảm ứng giữa mình và người để bao gồm cả tán thán, quán tưởng, phát nguyện, hết thảy trong khi lễ bái, vọng tưởng chẳng dễ xen vào trong ấy, chánh niệm tự được hiện tiền, ít tốn thời gian, hiệu quả thật lắm. Do vậy, từ khi ấn hành đến nay, đã in bốn lượt, người thọ trì hưởng lợi ích, trước sau đều cùng mong ngóng. Ít thời gian, đỡ tốn sức, hành giả đều khen tiện lợi. Nếu có thể thuận theo kinh văn để vận tâm, tu tập lâu ngày thuần thục thì sẽ đối với lý “tánh tu bất nhị, cảnh trí như một” sẽ chẳng đợi nghiên cứu, tìm tòi, tự sanh lòng tin hiểu. Lại đọc Đại kinh, đối với pháp môn Tịnh Độ, sẽ như thuận nước bơi thuyền, căng buồm mau đến. Nhưng đối với mỗi điều, hãy đều nên chú tâm vào kinh văn, pháp ngữ, vàn muôn phần đừng miệng tụng leo lẻo, ý rẻ rúng, đến nỗi trở thành khinh mạn. Hãy nên chú trọng thành kính, kiền thành, cung kính, như thân cận từ quang thì mới hợp tông chỉ bốn pháp tu, năm phép niệm của Thiên Thân Bồ Tát, mới tự đạt được lợi ích ngấm ngầm dời chuyển chẳng hay chẳng biết. Nếu không thích sự giản lược thì đã có nghi thức Ngũ Niệm dành cho Đại Kinh, hiện sắp hoàn thành bản thảo để xin ý kiến đóng góp của các phương, hòng kịp ngày viên mãn của pháp hội Liên Hợp Phổ Biến Kỳ Thọ lần này. Tôi gắng vâng theo lời thỉnh của đồng tu thiện tín mà đề mấy lời, hòng ghi lại duyên khởi vậy.

Tịnh tông học nhân Vận Thành Hạ Liên Cư viết tại Hoan Hỷ Niệm Phật Trai tại chỗ cư ngụ nơi Yên Kinh
Tịnh Tu Tiệp Yếu (phiên âm)

Hương Tán

Giới định chân hương,
Kiền thành tu cúng dường,
Phổ linh văn huân,
Thiện căn giai tăng thượng.
Hương khí tâm quang,
Tất biến mãn thập phương.
Thành cảm Phật từ
Gia hộ hằng cát tường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

1. Nhất tâm quán lễ, Sa Bà giáo chủ, cửu giới đạo sư, Như Lai Thế Tôn, ư ngũ trược thế, bát tướng thành đạo, hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thụ pháp nhãn, đỗ ác thú, khai thiện môn, tuyên thuyết dị hành nan tín chi pháp, đương lai nhất thiết hàm linh, giai y thử pháp nhi đắc độ thoát, đại ân đại đức, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 1 lạy)

2. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc giáo chủ, nhân địa văn pháp, tức phát vô thượng chánh giác chi tâm, trụ chân thật huệ, thệ bạt cần khổ sanh tử chi bổn, khí quốc, quyên vương, hạnh tác sa-môn, hiệu viết Pháp Tạng, tu Bồ Tát đạo, ư vô lượng kiếp, tích thực đức hạnh, sở phát thù thắng đại nguyện, tất giai viên mãn thành tựu, danh cụ vạn đức, thanh văn thập phương, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

3. Nhất tâm quán lễ, tùng thị Tây Phương, khứ thử thế giới quá thập vạn ức Phật độ, hữu Phật thế giới, danh viết Cực Lạc, Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Di Đà, danh Vô Lượng Thọ, cập Vô Lượng Quang, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, thập hiệu viên mãn, an ổn trụ trì, cụ túc trang nghiêm, oai đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

4. Nhất tâm quán lễ, thanh tịnh pháp thân, biến nhất thiết xứ, vô sanh, vô diệt, vô khứ, vô lai, phi thị ngữ ngôn, phân biệt chi sở năng tri, đản dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thường Tịch Quang độ, tiếp dẫn pháp giới chúng sanh, ly Sa Bà khổ, đắc cứu cánh lạc, đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

5. Nhất tâm quán lễ, viên mãn báo thân, sở cư chi xứ, vĩnh vô chúng khổ, chư nạn, ác thú, ma não chi danh, diệc vô tứ thời, hàn, thử, vũ, minh chi dị, khoan, quảng, bình, chánh, vi diệu kỳ lệ, siêu du thập phương nhất thiết thế giới, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

6. Nhất tâm quán lễ, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Bồ Tát, đệ tử, Thanh Văn, thiên, nhân, thọ mạng tất giai vô lượng, quốc độ, danh tự, đô thắng thập phương, vô suy, vô biến, kiến lập thường nhiên, thù thắng, hy hữu A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

7. Nhất tâm quán lễ, Vô Lượng Thọ Phật, diệc hiệu Vô Lượng Quang Phật, diệc hiệu Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, diệc hiệu Trí Huệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang, quang trung cực tôn, Phật trung chi vương A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

8. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ Như Lai Thế Tôn, quang minh phổ chiếu thập phương thế giới, chúng sanh hữu duyên ngộ tư quang giả, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn, sở hữu tật khổ mạc bất hưu chỉ, nhất thiết ưu não mạc bất giải thoát, như thị oai thần, quang minh, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật sở bất năng cập A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

9. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, ư bỉ cao tòa, oai đức nguy nguy, tướng hảo quang minh, nhất thiết cảnh giới, vô bất chiếu kiến, như hoàng kim sơn, xuất ư hải diện, kỳ trung vạn vật, tất giai ẩn tế, duy kiến Phật quang, minh diệu hiển hách, hữu vô số Thanh Văn, Bồ Tát cung kính vi nhiễu A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

10. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, kim hiện tại bỉ, vị chư hữu tình, tuyên thuyết thậm thâm vi diệu chi pháp, linh đắc thù thắng lợi ích an lạc, thập phương Bồ Tát chiêm lễ văn pháp, đắc mông thọ ký, xưng tán, cúng dường A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

11. Nhất tâm quán lễ, Phật do tâm sanh, tâm tùy Phật hiện, tâm ngoại vô cảnh, toàn Phật thị tâm, cảnh ngoại vô tâm, toàn tha tức tự, hồng danh chánh chương tự tánh, Tịnh Độ phương hiển duy tâm, cảm ứng đạo giao, hô ứng đồng thời, thập vạn ức trình, khứ thử bất viễn, tâm tác tâm thị A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

12. Nhất tâm quán lễ, hiển mật nhất thể, thân độ bất nhị, xưng danh vô dị trì chú, giáo chủ tức thị bổn tôn, Đại Nhật Giá Na, đồng quy quang thọ, Hoa Tạng, Mật Nghiêm bất ly Cực Lạc, thụ cùng tam tế, hoành biến thập hư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

13. Nhất tâm quán lễ, lục tự thống nhiếp vạn pháp, nhất môn tức thị phổ môn, toàn sự tức lý, toàn vọng quy chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, quảng học nguyên vị thâm nhập, chuyên tu tức thị tổng trì, thanh thanh hoán tỉnh tự kỷ, niệm niệm bất ly bổn tôn A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

14. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ, thị ngã bổn giác, khởi tâm niệm Phật, phương danh Thỉ Giác, thác bỉ y chánh, hiển ngã tự tâm, Thỉ, Bổn bất ly, trực xu giác lộ, tạm nhĩ tương vi, tiện đọa vô minh, cố tri Chánh Biến Tri hải, tuy nhập chúng sanh tâm tưởng, tịch quang chân tịnh, bất thiệp nhất thiết tình kế, vi diệu nan tư, tuyệt đãi viên dung A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

15. Nhất tâm quán lễ, vạn đức hồng danh năng diệt chúng tội, quả năng nhất hướng chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ, bất đản đạo tâm thuần thục, thả khả phước huệ tăng trưởng, lâm mạng chung thời, thánh chúng hiện tiền, từ bi gia hựu, linh tâm bất loạn, tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới, thất bảo trì trung, hoa khai đắc kiến A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

16. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, đức phong, hoa vũ, diệu hương, thiên nhạc, tuyền, trì, lâm thụ, bảo võng, linh cầm, sắc, quang, thanh, hương, biến mãn Phật độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm, tăng ích hữu tình, thù thắng thiện căn, đại nguyện đại lực A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

17. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, hoàng kim địa thượng, bảo thụ hàng gian, liên hoa trì nội, bảo lâu các trung, phát Bồ Đề tâm, niệm Phật vãng sanh, trụ Chánh Định Tụ, vĩnh bất thoái chuyển, dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng, tất thị thanh hư chi thân, vô cực chi thể, chư thượng thiện nhân, giai do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

18. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, Bồ Đề thụ hạ, bảo lan thuẫn biên, văn diệu pháp âm, hoạch Vô Sanh Nhẫn, thọ dụng chủng chủng Đại Thừa pháp lạc, phước huệ, oai đức, thần thông tự tại, tùy ý sở tu, ứng niệm hiện tiền, Nhất Sanh Bổ Xứ chư đại Bồ Tát, giai do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

19. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, đạo tràng, lâu, quán, giảng đường, tinh xá, chư vãng sanh giả Phương Tiện, Đồng Cư, hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, Bồ Tát thánh chúng, giai do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

20. Nhất tâm quán lễ, thập phương thế giới, thị hiện quảng trường thiệt tướng, thuyết thành thật ngôn, xưng tán Vô Lượng Thọ Phật bất khả tư nghị công đức, dục linh chúng sanh văn bỉ Phật danh, phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y, cúng dường, sở hữu thiện căn chí tâm hồi hướng, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thoái chuyển, nãi chí vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề hằng hà sa số chư Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

21. Nhất tâm quán lễ, tứ duy, thượng, hạ, xưng tán Bổn Sư, ư nhất thiết thế gian, thuyết thử dị hành nan tín chi pháp, khuyến chư hữu tình chí tâm tín thọ, hộ niệm thập phương niệm Phật chúng sanh, vãng sanh Tịnh Độ, hằng sa thế giới nhất thiết chư Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

22. Nhất tâm quán lễ, kinh vân: ‘Đương lai kinh diệt, Phật dĩ từ mẫn, độc lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế, ngộ tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ’. Thị cố, ngã kim chí tâm đảnh lễ quảng đại, viên mãn, giản, dị, trực, tiệp, phương tiện cứu cánh đệ nhất, hy hữu, nan phùng pháp bảo, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

23. Nhất tâm quán lễ, nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, phàm thánh tề thâu, lợi độn tất bị, đốn cai bát giáo, viên nhiếp ngũ tông, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, nhất sanh thành biện, cửu phẩm khả giai, thập phương chư Phật đồng tán, thiên kinh vạn luận cộng chỉ, bảo vương tam-muội bất khả tư nghị vi diệu pháp môn.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

24. Nhất tâm quán lễ, Di Đà hóa thân, tùng văn tư tu, nhập tam ma địa, phản văn tự tánh, thành vô thượng đạo, tu Bồ Tát hạnh, vãng sanh Tịnh Độ, nguyện lực hoằng thâm, phổ môn thị hiện, tuần thanh cứu khổ, tùy cơ cảm phó, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đản tự quy mạng, vô bất giải thoát, vạn ức tử kim thân Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

25. Nhất tâm quán lễ, Tịnh tông sơ tổ, dĩ niệm Phật tâm, nhập Vô Sanh Nhẫn, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa, tư vi đệ nhất, dữ Quán Thế Âm, hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc, ư niệm Phật chúng sanh, nhiếp thủ bất xả, linh ly tam đồ, đắc vô thượng lực, vô biên quang trí thân Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

26. Nhất tâm quán lễ, Vô Lượng Thọ Như Lai hội thượng, tòa liệt thượng thủ, đức vị chúng tôn, Hoa Nghiêm kinh chủ, vạn hạnh trang nghiêm, hóa thân Kim Cang Tát Đỏa, vĩnh vi Mật giáo sơ tổ, bất xả nhân địa, biến thâu huyền diệu, thập đại nguyện vương đạo quy Cực Lạc, đại nguyện đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

27. Nhất tâm quán lễ, pháp vương trưởng tử, thất Phật chi sư, thắng diệu cát tường, vô cấu đại thánh, nguyện cộng chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, hệ tâm nhất Phật, chuyên xưng danh hiệu, tức ư niệm trung, đắc kiến Di Đà, Nhất Hạnh tam-muội, đại trí hoằng thâm Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

28. Nhất tâm quán lễ Linh Sơn hội thượng, thân thừa Phật hối, thọ dữ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, chúc dĩ hoằng dương Tịnh Độ pháp môn, hiện tại Đâu Suất nội viện, đương lai tam hội Long Hoa, Bồ Đề thụ hạ, thành Đẳng Chánh Giác, phước đức vô biên Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

29. Nhất tâm quán lễ Vô Lượng Thọ Như Lai hội thượng, Xá Lợi Phất đẳng chư đại tôn giả, cập Hiền Hộ đẳng, thập lục Chánh Sĩ, hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung chư đại Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

30. Nhất tâm quán lễ, tùng thượng dĩ lai, liên tông chư tổ, kỵ hoằng tông diễn giáo, quy hướng Tịnh Độ chư đại thiện tri thức, dĩ cập bản thân quy y, thọ giới, truyền pháp, quán đảnh chư vị đại sư.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

31. Nhất tâm quán lễ, tận hư không, biến pháp giới, thường trụ Tam Bảo, thập phương Hộ Pháp Bồ Tát, Kim Cang, Phạm thiên, long thần, thánh hiền đẳng chúng.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

32. Nhất tâm đại vị, sanh sanh thế thế, cập hiện tại sanh trung phụ mẫu, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, oán thân đẳng chúng, đảnh lễ Tam Bảo, cầu ai sám hối, phổ đại pháp giới chúng sanh, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng sanh Tịnh Độ, đồng viên chủng trí.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

Vô Lượng Thọ Phật Tán

Vô Lượng Thọ Phật cam lộ vương,
Oai đức nguyện lực nan lượng
Hồng danh kiền xưng tiêu tai chướng
Hóa hỏa trạch vi thanh lương
Bồ Đề tâm trung tiếp Phật quang
Phước huệ thiện căn tự trưởng
Nhất hướng chuyên niệm mạc bàng hoàng
Cần huân giới định hương
Tín nguyện hạnh tam thị tư lương
Khổ hải đắc từ hàng

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi đại nguyện đại lực tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Niệm A Di Đà Phật một ngàn câu hoặc một vạn câu.

Duy nguyện

Thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong, dân an, binh qua vô dụng, sùng đức, hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, dân vô oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở.

Tịnh nguyện dĩ ấn hành công đức, hồi hướng pháp giới nhất thiết hữu tình, sở hữu lục đạo tứ sanh, túc thế oán thân hiện thế nghiệp trái, hàm bằng pháp lực, tất đắc giải thoát, hiện tại giả tăng phước diên thọ, dĩ cố giả vãng sanh Tịnh Độ, đồng xuất khổ luân, cộng đăng giác ngạn

Kính nguyện

Thiên hạ hòa thuận, mặt trời, mặt trăng sáng trong, mưa gió đúng thời, tai ương tật dịch chẳng sanh, nước giàu, dân an, chiến tranh chấm dứt, tôn sùng đức hạnh, nhân từ hưng khởi, chăm tu lễ nghĩa, nhân nhượng, nước không trộm cướp, dân không oan uổng, mạnh chẳng hiếp yếu, mỗi loài sống yên.

Lại nguyện đem công đức ấn hành hồi hướng hết thảy hữu tình trong pháp giới, tất cả bốn loài trong sáu nẻo, oán thân đời trước, nợ nần nghiệp chướng đời này, đều nhờ pháp lực cùng được giải thoát. Người còn sống thêm phước, tăng thọ, kẻ đã khuất vãng sanh Tịnh Độ, cùng thoát khổ luân, cùng lên bờ giác.

——————————————————————————–
[1] Bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Do dịch vào đời Diêu Tần nên gọi là Tần dịch.
[2] Đường dịch: Bản dịch của ngài Huyền Trang vào đời Đường.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓