Tịnh Tu Tiệp Yếu – Nghĩa


Cư sĩ Hạ Liên Cư soạn

Tán Hương

Giới định chân hương,
Kiền thành tu cúng dường,
Hương tỏa trọn khắp,
Thiện căn đều tăng cao,
Hương ngát tâm quang,
Xông trọn khắp mười phương,
Lòng thành cảm Phật,
Rủ lòng từ gia hộ thường cát tường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

1. Nhất tâm quán lễ Sa Bà giáo chủ, đạo sư chín giới, Như Lai Thế Tôn, trong đời năm trược, thị hiện tám tướng thành đạo, dấy lòng đại bi, thương xót hữu tình, biện tài từ bi diễn nói, truyền trao pháp nhãn, lấp nẻo ác, mở cửa lành, tuyên nói pháp khó tin dễ hành, hết thảy hàm linh trong đời tương lai đều do pháp này mà được độ thoát, đại ân đại đức, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 1 lạy)

2. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc giáo chủ, thuở còn tu nhân, do nghe pháp, liền phát tâm Chánh Giác vô thượng, trụ trong chân thật huệ, thề dứt cội sanh tử nhọc nhằn, bỏ nước, lìa ngôi, hành hạnh sa-môn, hiệu là Pháp Tạng, tu đạo Bồ Tát, trong vô lượng kiếp, gieo chứa đức hạnh, phát ra đại nguyện thù thắng, thảy đều thành tựu viên mãn, danh trọn muôn đức, tiếng rền mười phương, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

3. Nhất tâm quán lễ, từ phương Tây cõi này, qua khỏi mười vạn ức cõi Phật, có thế giới Phật tên là Cực Lạc, Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Di Đà, tên Vô Lượng Thọ, và Vô Lượng Quang, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, mười hiệu viên mãn, an ổn trụ trì, trang nghiêm trọn đủ, oai đức rộng lớn, cõi Phật thanh tịnh, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

4. Nhất tâm quán lễ, đại từ đại bi A Di Đà Phật, pháp thân thanh tịnh trọn hết thảy chỗ, vô sanh, vô diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng phải ngữ ngôn phân biệt mà hòng biết được, chỉ do ứng nguyện độ sanh, hiện đang ở cõi Thường Tịch Quang trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn pháp giới chúng sanh, ly khổ Sa Bà, được vui rốt ráo.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

5. Nhất tâm quán lễ, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ A Di Đà Phật, viên mãn báo thân, nơi thân ấy ngự, vĩnh viễn không có những danh từ các khổ, các nạn, nẻo ác, ma quấy, cũng chẳng có bốn mùa, lạnh, nóng, mưa dầm, tối tăm sai khác, rộng rãi, bằng phẳng, vi diệu, đẹp đẽ lạ lùng, vượt trỗi hết thảy thế giới trong cả mười phương.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

6. Nhất tâm quán lễ, A Di Đà Phật thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Bồ Tát, đệ tử, Thanh Văn, trời người, thọ mạng thảy đều vô lượng, cõi nước, danh hiệu, đều vượt trội mười phương, chẳng suy, chẳng đổi, tạo dựng thường hằng, nhiên, thù thắng, hiếm có.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

7. Nhất tâm quán lễ, Vô Lượng Thọ Phật, cũng có hiệu là Vô Lượng Quang Phật, cũng hiệu Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, cũng hiệu Trí Huệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang, quang minh tôn quý nhất, vua trong các vị Phật, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

8. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ Như Lai Thế Tôn, quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sanh hữu duyên gặp quang minh này, phiền não diệt, thiện căn sanh, thân ý nhu nhuyễn, tất cả bệnh khổ không gì chẳng ngưng dứt, hết thảy lo rầu không gì chẳng giải thoát, oai thần quang minh như thế, tôn quý bậc nhất, mười phương chư Phật chẳng thể sánh bằng A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

9. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, ngự trên tòa cao, oai đức vòi vọi, tướng hảo, quang minh, hết thảy cảnh giới, không gì chẳng chiếu thấy, như tòa núi vàng, vượt khỏi mặt biển, muôn vật trong ấy thảy đều khuất lấp, chỉ thấy Phật quang, sáng ngời, rực rỡ, có vô số Thanh Văn, Bồ Tát cung kính vây quanh A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

10. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, đang trong cõi ấy, vì các hữu tình, tuyên nói pháp vi diệu rất sâu, khiến họ được lợi ích an lạc thù thắng, mười phương Bồ Tát chiêm ngưỡng, lễ bái, nghe pháp, được Phật thọ ký, khen ngợi, cúng dường A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

11. Nhất tâm quán lễ, Phật do tâm sanh, tâm nương Phật hiện, ngoài tâm không cảnh, toàn Phật là tâm, ngoài cảnh không tâm, toàn tha tức tự, hồng danh nêu trọn tự tánh, Tịnh Độ mới tỏ duy tâm, cảm ứng đạo giao, gọi đáp đồng thời, đường dài mười vạn ức cách đây chẳng xa, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

12. Nhất tâm quán lễ, hiển mật một thể, thân cõi chẳng hai, xưng danh nào khác trì chú, giáo chủ chính là bổn tôn, Đại Nhật Giá Na, cùng về quang thọ, Hoa Tạng, Mật Nghiêm chẳng lìa Cực Lạc, dọc khắp ba đời, ngang trọn mười phương, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

13. Nhất tâm quán lễ, sáu chữ gồm trọn vạn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn sự tức lý, toàn vọng quy chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, học rộng chỉ nhằm thâm nhập, chuyên tu chính là tổng trì, từng tiếng lay tỉnh chính mình, niệm niệm chẳng rời bổn tôn A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

14. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ là Bổn Giác của ta, dấy lòng niệm Phật mới gọi là Thỉ Giác, nương vào y báo cùng với chánh báo, hiển lộ tự tâm, Thỉ, Bổn chẳng lìa, tiến thẳng đường giác. Hễ hơi trái nghịch liền đọa vô minh. Nên biết biển Chánh Biến Tri, tuy vào trong tâm tưởng của chúng sanh, tịch quang chân tịnh chẳng xen lẫn hết thảy tình kiến so lường, vi diệu khó thể nghĩ suy, dứt bặt đối đãi viên dung, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

15. Nhất tâm quán lễ, vạn đức hồng danh diệt sạch các tội, nếu như một dạ chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ, chẳng những đạo tâm thuần thục, mà còn phước huệ tăng trưởng, tới lúc lâm chung, thánh chúng hiện tiền, từ bi gia hựu, khiến tâm bất loạn, tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới, trong ao bảy báu, hoa nở được thấy A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

16. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, gió đức, mưa hoa, diệu hương, nhạc trời, suối, ao, rừng cây, lưới báu, chim thiêng, màu sắc, ánh sáng, âm thanh, mùi thơm, trọn khắp cõi Phật, thành tựu công đức trang nghiêm như thế, tăng trưởng thiện căn thù thắng cho hữu tình, đại nguyện đại lực A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

17. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, trên đất vàng ròng, giữa hàng cây báu, trong ao hoa sen, trong lầu gác báu, các vị thượng thiện nhân phát Bồ Đề tâm, niệm Phật vãng sanh, trụ Chánh Định Tụ, trọn chẳng thoái chuyển, dáng vẻ vi diệu, hiếm có hơn đời, đều giống hệt nhau, không hề sai khác, đều là tấm thân thanh hư, bản thể vô cực, đều do một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

18. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, dưới cội Bồ Đề, bên lan can báu, nghe diệu pháp âm, đắc Vô Sanh Nhẫn, hưởng thụ các thứ pháp lạc Đại Thừa, phước huệ, oai đức, thần thông tự tại, những thứ cần dùng, vừa nghĩ liền hiện, các đại Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, đều do một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

19. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, nơi đạo tràng, lầu, đền, giảng đường, tinh xá, những vị vãng sanh trong cõi Phương Tiện, Đồng Cư, hoặc ưa thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, Bồ Tát thánh chúng hoặc hiện thần túc, hoặc trên hư không, hoặc dưới đất bằng, tùy ý tu tập, không gì chẳng viên mãn, đều do một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

20. Nhất tâm quán lễ, trong mười phương thế giới, hằng hà sa số chư Phật thị hiện tướng lưỡi rộng dài, nói lời thành thật, xưng tán Vô Lượng Thọ Phật công đức chẳng thể nghĩ bàn, muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu Phật ấy, phát tâm thanh tịnh, ức niệm, thọ trì, quy y, cúng dường, tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng, hễ nguyện đều sanh, đắc bất thoái chuyển, cho đến chứng đắc vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề .

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

21. Nhất tâm quán lễ, hết thảy chư Phật trong hằng sa thế giới tại bốn góc, trên dưới, khen ngợi Bổn Sư, trong hết thảy thế gian, nói pháp dễ hành khó tin này, khuyên các hữu tình chí tâm tin nhận, hộ niệm mười phương chúng sanh niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

22. Nhất tâm quán lễ, kinh dạy: ‘Tương lai kinh diệt, Phật do từ bi, thương xót, riêng lưu lại kinh này, tồn tại trăm năm. Ai gặp kinh này, tùy theo ý nguyện, đều sẽ đắc độ’. Vì thế, con nay chí tâm đảnh lễ phương tiện rộng lớn, viên mãn, đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng rốt ráo, hiếm có, khó gặp bậc nhất là pháp bảo Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

23. Nhất tâm quán lễ, pháp môn vi diệu nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, thâu trọn phàm thánh, lợi độn đều hợp, đốn khắp tám giáo, viên trọn năm tông, vượt ngang tam giới, mau lên bốn cõi, thành tựu ngay trong một đời, chín phẩm đều đạt đến, mười phương chư Phật cùng khen ngợi, ngàn kinh muôn luận đều chỉ bày, bảo vương tam-muội chẳng thể nghĩ bàn.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

24. Nhất tâm quán lễ, Quán Thế Âm Bồ Tát thân vạn ức vàng tía, là Di Đà hóa thân, từ văn tư tu, nhập tam ma địa, xoay lại nghe nơi tự tánh, thành vô thượng đạo, tu hạnh Bồ Tát, vãng sanh Tịnh Độ, nguyện lực rộng sâu, phổ môn thị hiện, dõi theo tiếng cứu khổ, tùy căn cơ liền ứng hiện. Nếu ai mắc nạn gấp, kinh hãi, chỉ tự quy mạng Ngài, không gì chẳng giải thoát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

25. Nhất tâm quán lễ, Đại Thế Chí Bồ Tát, thân vô biên quang minh trí huệ, là Tịnh tông sơ tổ, dùng tâm niệm Phật tâm, nhập Vô Sanh Nhẫn, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm liên tiếp, chẳng cần phương tiện, tự đạt tâm khai, nhập tam ma địa, ấy là bậc nhất, cùng Quán Thế Âm, hiện ngự trong cõi này, tạo lợi lạc lớn, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ, khiến họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

26. Nhất tâm quán lễ, Phổ Hiền Bồ Tát đại nguyện đại hạnh, trong hội Vô Lượng Thọ Như Lai, dự bậc thượng thủ, phẩm đức, địa vị đại chúng tôn sùng, Hoa Nghiêm kinh chủ, vạn hạnh trang nghiêm, hóa thân Kim Cang Tát Đỏa, vĩnh viễn là sơ tổ Mật giáo sơ tổ, chẳng bỏ địa vị tu nhân, trọn thâu huyền diệu, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

27. Nhất tâm quán lễ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đại trí rộng sâu, con cả đấng Pháp Vương, thầy của bảy vị Phật, cát tường mầu nhiệm thù thắng, là bậc đại thánh vô cấu, nguyện cùng chúng sanh đều sanh Cực Lạc, chú tâm nơi một vị Phật, chuyên xưng danh hiệu, liền trong một niệm được thấy Di Đà, tu Nhất Hạnh tam-muội.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

28. Nhất tâm quán lễ, Di Lặc Bồ Tát phước đức vô biên, trong hội Linh Sơn, đích thân vâng lời Phật dạy, truyền trao Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, căn dặn hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, hiện ngự Đâu Suất nội viện, trong ba hội Long Hoa thuở tương lai, dưới cội Bồ Đề, thành Đẳng Chánh Giác.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

29. Nhất tâm quán lễ, trong hội Vô Lượng Thọ Như Lai, các vị đại tôn giả như ngài Xá Lợi Phất v.v… và nhóm Hiền Hộ mười sáu vị Chánh Sĩ, các vị đại Bồ Tát đều cùng tuân tu phẩm đức Phổ Hiền Đại Sĩ, trọn đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong hết thảy pháp công đức.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

30. Nhất tâm quán lễ, từ xưa tới nay, liên tông chư tổ, và các vị đại thiện tri thức hoằng tông diễn giáo, quy hướng Tịnh Độ, cùng với các vị đại sư quy y, truyền giới, truyền pháp, quán đảnh cho chính bản thân.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

31. Nhất tâm quán lễ, tột hư không, khắp pháp giới, thường trụ Tam Bảo, thập phương Hộ Pháp Bồ Tát, Kim Cang, Phạm thiên, long thần, các vị thánh hiền.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

32. Nhất tâm thay cho cha mẹ, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, kẻ oán, người thân trong đời đời kiếp kiếp và đời hiện tại, đảnh lễ Tam Bảo, xót xa xin sám hối, thay cho trọn khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, cùng sanh Tịnh Độ, cùng tròn chủng trí.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

Vô Lượng Thọ Phật Tán

Vô Lượng Thọ Phật cam lộ vương,
Oai đức nguyện lực khó nghĩ lường
Hồng danh kính niệm tiêu tai chướng
Nhà lửa rực chợt hóa thanh lương,
Tâm Bồ Đề tiếp nhận Phật quang,
Phước huệ thiện căn tự tăng trưởng
Một lòng chuyên niệm đừng lay chuyển,
Siêng năng huân tu giới định hương,
Tín nguyện hạnh ba thứ tư lương,
Trong biển khổ liền lên bè từ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi đại nguyện đại lực tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Niệm A Di Đà Phật một ngàn câu hoặc một vạn câu.

Kính nguyện

Thiên hạ hòa thuận, mặt trời, mặt trăng sáng trong, mưa gió đúng thời, tai ương tật dịch chẳng sanh, nước giàu, dân an, chiến tranh chấm dứt, tôn sùng đức hạnh, nhân từ hưng khởi, chăm tu lễ nghĩa, nhân nhượng, nước không trộm cướp, dân không oan uổng, mạnh chẳng hiếp yếu, mỗi loài sống yên.

Lại nguyện đem công đức ấn hành hồi hướng hết thảy hữu tình trong pháp giới, tất cả bốn loài trong sáu nẻo, oán thân đời trước, nợ nần nghiệp chướng đời này, đều nhờ pháp lực cùng được giải thoát. Người còn sống thêm phước, tăng thọ, kẻ đã khuất vãng sanh Tịnh Độ, cùng thoát khổ luân, cùng lên bờ giác.

——————————————————————————–
[1] Bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Do dịch vào đời Diêu Tần nên gọi là Tần dịch.
[2] Đường dịch: Bản dịch của ngài Huyền Trang vào đời Đường.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓