Văn Phát Nguyện Cầu Sanh Cực Lạc


Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Trì danh hiệu Ngài, thúc liễm thân tâm,
Lòng những mong vượt khỏi biển trầm luân
Đã bao kiếp trôi lăn trong sanh tử.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Ngày lẫn đêm, câu niệm Phật không rời,
Đi, đứng, nằm, ngồi, tỉnh niệm chẳng lơi
Cầu lục tự thời thời không gián đoạn.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Quyết chí tu hành, chẳng luyến lợi danh,
Tiền của phù vân trôi nổi vô chừng
Con ý thức sống với tâm biết đủ.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Thương mọi người, không phân biệt thân sơ,
Ngưỡng vọng Tây Phương từng phút, từng giờ
Khuyến hoá hữu duyên cùng nhau niệm Phật.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Dứt ác làm lành, chuyển biến thân tâm,
Từng sát na tỉnh giác tránh mê lầm
Siêng niệm Phật, nói làm theo hạnh Phật.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Lòng chí thành mong thoát khỏi sông mê,
Dù xương tan thịt nát chẳng quên thề
Nguyện nhất dạ lo về miền Tịnh Độ.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Niệm danh hiệu Ngài trở lại bổn tâm,
Bao kiếp trôi lăn sanh tử mê lầm
Chợt tỉnh thức với từng câu niệm Phật.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Cầu ơn trên rải mát ánh quang minh,
Độ chúng con dứt hẳn nghiệp si tình
Thân tâm nhẹ nương mình quy lạc cảnh.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Trì danh hiệu Ngài khẩn thiết, chí thành,
Với niềm tin được Cực Lạc vãng sanh
Về cõi Phật, đẹp thay ngày giải thoát.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Trì danh hiệu Ngài, chẳng hoãn chẳng nhanh,
Tâm tiếng hiệp nhau, nghe rõ rành rành
Nhiếp tâm định, sáu trần không khấy động.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Trì danh hiệu Ngài, bất thối chuyển tâm,
Nguyện thiết, tin sâu, niệm Phật nguyện cầu
Ngày chung cuộc vãng sanh Tịnh Độ.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Hằng ước mong siêu thoát bể trần ai,
Về Tây Phương kiến Phật toạ liên đài
Con phỉ nguyện vui say mùi giải thoát

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Cầu Đức Ngài rải mát ánh hồng quang,
Khi lâm chung, con tỉnh tọa nghiêm trang
Ngồi niệm Phật chờ Ngài đến rước.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Lúc lâm chung không bệnh ngặt hoành hành,
Cầu ơn trên cho biết trước điềm lành
Con vui vẽ vãng sanh về Cực Lạc.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Cõi Tây Phương Tam Thánh sẵn đợi chờ,
Đức Quán Âm, Thế Chí vận huyền cơ
Trực rước khách trọn thờ, chuyên niệm Phật.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Lúc lâm chung trực giác định tâm thần,
Cúi xin Ngài bố đức rải hồng ân
Hộ đệ tử biết ngày giờ sắp đến.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Về Tây Phương với thánh cảnh dịu dàng,
Chim Tây Phương diễn nói Pháp nghiêm trang
Người nghe được tâm an và phát huệ.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Về Tây Phương với đất cát vàng rồng,
Ao liên trì thảy đoá đoá thơm bông
Dường như thể ngóng trông người niệm Phật.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Cầu lực Ngài rải khắp sinh linh,
Độ chúng con cùng khắp hết hữu tình
Về Tịnh Độ hết tử sanh chìm đắm.

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:
Về Tây Phương chẳng luyến tiếc trần ai,
Đắc vô sanh vui vẻ suốt đêm ngày
Đầu cúi lạy cao dày ơn Đức Phật.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác