PHÁP ÂM MP3


THUYẾT PHÁP ÂM GIẢNG SƯ NƠI GIẢNG
Nhắc Nhở Tu Hành H.T. Thích Trí Tịnh Chùa Vạn Đức

 

 THUYẾT PHÁP ÂM  GIẢNG SƯ  NGƯỜI ĐỌC
 Bàn Về Việc Tích Lũy Âm Đức  H.T. Thích Tịnh Không
 Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa  H.T. Thích Tịnh Không
 Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm  H.T. Thích Tịnh Không
 Niệm Phật Thành Phật  H.T. Thích Tịnh Không
 Tư Lương Tịnh Độ  H.T. Thích Tịnh Không
 Chân Tâm – Vọng Tâm  H.T. Thích Tịnh Không
 Chướng Duyên Của Người Niệm Phật  H.T. Thích Tịnh Không
 Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật H.T. Thích Tịnh Không Tuấn Anh
 Loại Trừ Chướng Duyên  H.T. Thích Tịnh Không
 Lợi Ích Của Sự Niệm Phật  H.T. Thích Tịnh Không
 Nhứt Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật  H.T. Thích Tịnh Không
 Hóa Giải Chướng Duyên  H.T. Thích Tịnh Không
 Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung  H.T. Thích Tịnh Không

 

  THUYẾT PHÁP ÂM  GIẢNG SƯ  NƠI GIẢNG
 Pháp Môn Tịnh Độ  T.T. Thích Giác Khang
 Tín, Nguyện, Hạnh  T.T. Thích Giác Khang  Chùa Phước Thành

 

THUYẾT PHÁP ÂM GIẢNG SƯ NƠI GIẢNG
 Nhập Thất  Đ. Đ. Thích Thường Tín Chùa Phật Tổ
 Bài Ca Chẳng Nhàn  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Bốn Giai Đoạn Của Người Tu  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Chánh Định Nghiệp  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Phát Nguyện Niệm Phật  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Phước Nghiệp  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Chuộc Con Vãng Sanh  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Loại Trừ Tâm Tham Ái  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Lục Khảo  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Khuyến Tấn Niệm Phật  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Sám Hối Nghiệp Chướng  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Thâm Nhập Một Môn  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Niệm Phật Là Để Thoát Ly Sanh Tử Luân Hồi  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Tu Hành  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Vô Thường  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Yểm Ly và Hân Nguyện  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Tam Pháp Nhẩn  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Tự Do Tự Tại  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Kinh Vô Lượng Thọ  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ
 Mười Câu Hỏi Sách Tấn  Đ. Đ. Thích Thường Tín  Chùa Phật Tổ

 

THUYẾT PHÁP ÂM GIẢNG SƯ NƠI GIẢNG
 Thiết Lập Nhân Gian Tịnh Độ  S.C. Thích Nữ Như Lan  Chùa Phật Tổ

 

↓