LỜI NGỎ


     Giáo pháp của Đức Phật có tám mươi bốn ngàn pháp môn, là con số tượng trưng để chỉ rằng, chúng sanh căn cơ nào cũng có pháp môn thích hợp, nếu những ai thực tâm muốn tu học để tìm con đường giải thoát, giác ngộ.

     Quả đúng thế, khi chúng ta nhìn lại quá trình thời Phật còn hiện tiền. Người đi theo bước chân Ngài đủ mọi thành phần trong xã hội, từ vua quan cho tới bần dân, từ người hiền tới kẻ ác, khi đã đủ duyên nếm được đạo vị, tức thì bình đẳng như nhau. Đó chính là nét đặc thù, đầy từ bi, ngời sáng của Đạo Phật, do Phật pháp là Giáo Pháp Viên Dung, trong một pháp môn đều hàm chứa những pháp môn khác. Tên gọi và cách hành trì, nếu có khác chỉ do bởi căn cơ chúng sanh vốn chẳng đồng mà thôi. Phật pháp ví như cơn mưa lớn rải khắp không gian, đại thụ nhận lượng nước theo sức đại thụ, mà cỏ lau cũng không bị bỏ quên, để rồi, cùng với đất trời, cánh rừng đều chan hòa sức sống, cùng vươn lên mạnh mẽ.

     Người con Phật, dẫu chọn pháp môn nào cũng phải ý thức rằng, lời dạy của Đức Thế Tôn được ghi chép lại trên các bộ Đại Tạng Kinh sẽ không giúp ích gì cho ai nếu những trang kinh đó chỉ nằm im lìm trong tủ kính trang trọng. Pháp Bảo phải được thể hiện qua sự tu học, hành trì, mới là mạng mạch giúp tăng trưởng nếp sống phạm hạnh mỗi cá nhân, mỗi tăng đoàn, để dòng suối từ được luân lưu trường cửu.

     Trang nhà trangnghiemtinhdo.net được mở ra để làm một gạch nối khiêm nhường giữa những người con Phật cùng phát tâm tu theo pháp môn Tịnh Độ. Tôn chỉ của pháp môn này được căn cứ trên kinh A Di Đà mà dựng lập.

     Ba yếu tố chính mà pháp môn đòi hỏi nơi hành giả là: TÍN, NGUYỆN và HẠNH. Tín (tín tự, tín tha, tín sự, tín lý, tín nhân, tín quả) là tin một cách thành khẩn, sâu xa, cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi có thật, do Đức Phật A Di Đà làm Giáo chủ. Tin Chư Phật sáu phương đều ca ngợi pháp môn Tịnh Độ là bất khả tư nghì. Tin cõi Ta Bà ngũ trược là do chiêu cảm ác nghiệp của chúng sanh; còn cõi Cực Lạc thanh tịnh là do tịnh nghiệp chúng sanh mà thành. Nguyện là mong mỏi tha thiết được sanh về Tịnh Độ, nguyện phát Bồ Đề Tâm, tạo các công đức hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc. Hạnh là trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, dù niệm Phật bốn chữ (A Di Đà Phật) hay niệm Phật sáu chữ (Nam Mô A Di Đà Phật), dù niệm Phật thành tiếng hay niệm Phật thầm, niệm nhanh hay niệm chậm, dù tại đạo tràng hay tại gia cũng phải quyết tâm kết được những câu niệm Phật thành phiến, thành chuỗi, để đạt tới nhất tâm hệ niệm.

     Trang nhà trangnghiemtinhdo.net sẽ chuyển tải những bài pháp đặc thù về pháp môn Tịnh Độ của các giảng sư khắp mọi nơi, giới thiệu công hạnh của các vị Tổ Tịnh Độ, cũng như chia sẻ những trường hợp vãng sanh, do sự tu trì miên mật.

     Trang nhà trangnghiemtinhdo.net cũng mở rộng, đón nhận mọi đóng góp ý kiến và kinh nghiệm của quý hành giả, đang cùng đi trên con đường hướng về Cực Lạc quốc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

↓