KINH SÁCH


TỰA KINH DỊCH GIẢ BẢN DỊCH
 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà H.T. Thích Trí Tịnh Việt văn
 Kinh A Di Đà  H.T. Thích Thiện Thanh  Việt văn
 Kinh A Di Đà Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại Chúng Việt văn
 Kinh A Di Đà  H.T. Thích Trí Tịnh  Việt văn
 Kinh A Di Đà  Hán văn
 Kinh Vô Lượng Thọ  Việt văn
 Kinh Quán Vô Lượng Thọ  HT. Thích Trí Tịnh  Việt văn
 Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm  HT. Thích Trí Tịnh  Việt văn
 Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương  Pháp Sư Minh Nhẫn  Việt văn

 

↓