Trần Thị Tại Niệm Phật 40 Năm Lưu Lại Nhiều Xá Lợi Tuyệt Đẹp (phim)

Tên: Trần Thị Tại-Pháp danh: Diệu Đức (Thân mẫu T.T. Thích Giác Hoá) Niệm Phật 40 năm lưu lại nhiều xá lợi tuyệt đẹp Vãng sanh ngày 11 tháng 09 năm 2009 Thân mẫu của thượng tọa Thích Giác Hóa - cụ Trần Thị Tại pháp danh Diệu Đức - sau khi vãng sanh đã lưu lại nhiều xá ...