Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại

Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan được xưng tụng là Di Đà Đại Nguyện (nhục thân) Bồ tát của thế kỷ 21 hiện đại, một đời chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ. Ngày 15/6/2001 Ngài niệm câu Phật hiệu, khuôn mặt mỉm cười, an nhiên tự tại viên mãn vãng sanh về thế giới […]

Read More
Những Lời Vàng Ngọc của Pháp Nhiên Thượng Nhân

Đã sinh làm người trong cõi dục-giới tán-địa nầy thì tâm đều tán-loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán-loạn mới vãng-sinh được thì thật là vô lý. Tán-tâm Niệm-Phật mà được vãng-sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN-NGUYỆN vậy. Chẳng phải thanh-tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp-chướng nầy rồi […]

Read More
↓